คำนวณค่าใช่จ่ายการโอน

1. คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน

1.1 ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง :
บาท
1.2 อัตราค่าธรรมเนียมการโอน :
% ของราคาประเมิณ
คิดเป็นค่าธรรมเนียมการโอน :
ปี

2. การคำนวณค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ :
บาท
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เกิน 1 ปี
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 1 ปี
2.1 ค่าอากรแสตมป์ :
บาท
(คิดอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
2.2 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ :
บาท
(คิดอัตรา 3.3% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)

** หมายเหตุ ถ้าผู้ขายอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์

แต่ถ้าไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. สรุปค่าใช้จ่าย
3.1 ค่าธรรมเนียมการโอน :
บาท
3.2 ค่าอากร :
บาท
3.3 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ :
บาท
รวมค่าใช้จ่าย :
บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.