การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง

การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง ตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับเพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน

โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้ หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง

1. ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)
ค่าธรรมเนียม ปกติ 2 % ลดเหลือ 0.01 %

2. ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น)
ค่าธรรมเนียมปกติ 1% ลดเหลือ 0.01%
(เฉพาะค่าธรรมเนียมจำนองตามประมวลกฏหมายที่ดิน เรียกเก็
บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท)

3. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร
1.ที่ดินพร้อมอาคาร
2.ที่ดินเปล่า
ห้องชุด
1.ห้องชุดทั้งอาคารชุด
2.ห้องชุดรายห้อง
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร
1.อาคาร
2.ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด)

4. ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม (ทั้งกรณีจัดสรรและไม่ได้จัดสรร)

(1) บ้านเดี่ยว (2) บ้านแฝด (3) บ้านแถว (4) อาคารพาณิชย์

5. กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน

6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จ านองและผู้รับจ านอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

7. การเรียกเก็บภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ

ที่มา
http://www.dol.go.th/dol
28 ตุลาคม 2558

การลดค่าธรรมเนียม และ การจดจำนอง

การลดค่าธรรมเนียม

ขอขอบคุณภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.