เอกสารประกอบการกู้เงิน เอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการกู้เงิน

 • ใบยื่นกู้เงิน
 • เอกสาร
  • เอกสารแสดงรายได้
   • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
   • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
   • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
   • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
   • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
  • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
   • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
   • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
   • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
   • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
  • เอกสารหลักประกัน
   • สำเนาโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองต้องเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
   • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาว

    หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้างต้น ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติรายการ

ค่าใช้จ่ายในการกู้

 • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
 • กู้ไม่เกิน 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
 • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.