การให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น หากผู้ประสบภัยท่านใดยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิฯ โปรดติดต่อสำนักงานเขตที่ท่านมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ แนวทางในการขอรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขต กำหนดให้ธนาคารออมสินออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการ
กำหนดวันเวลาและสถานที่ ตามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
แนวทางที่ 2 ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ไปแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือน
ละ 5,000 บาท

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ
http://www.gsb.or.th/flood/index.php

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.