ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Featured

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังที่สอง กฎหมายนี้เริ่มใช้แน่นอน 1 มค.63 ช่วง 1 ตค-30 พย.2562 ทุกอบต. เทศบาล และทุกเขต  ออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตัวเองครับ ภาษีมรดก รับจากบุพการี คือบิดามารดาโอนให้ลูก  เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 5% น้อยกว่านั้น ยกเว้น สำหรับเรื่องบ้านพักอาศัย  ท่านใดมีบ้านเกินหนึ่งหลังที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของ หลังแรก เรียกว่าบ้านหลัก  ไม่ถึง 50 ล้านบาท ยกเว้น […]

การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง Featured

การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง ตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับเพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้ หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง 1. […]