การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง Featured

การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง การลดค่าธรรมเนียม และ จดจำนอง ตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับเพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้ หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง 1. […]

คูปองทีวีดิจิตัล การใช้คูปอง Featured

คูปองทีวีดิจิตัล การใช้คูปองสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 เป็นต้นไปณ จุดให้บริการต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการ Family Mart Tesco Lotus บริษัท เดอะมอล กรุ๊ป บจก, พาวเวอร์บาย บริษัทอมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์มาเก็ต , HomePro ไอทีซิตี้ , […]